Algemene voorwaarden Natuurcamp-Inn Tisza-To

Kamerverhuur en mini camping

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle recreanten.
Elke recreant wordt geacht de inhoud van de van toepassing zijnde voorwaarden te kennen en na te leven. Bij niet naleving van de voorwaarden kan de parkleiding besluiten de recreant van het park te verwijderen en verdere toegang tot het park te ontzeggen. Zonder enige terugbetaling van de door recreant gemaakte kosten.

 1. Uitgangspunten
  Natuurcamp-inn Tisza-To doet kamer verhuur en is een mini camping in de maanden mei, juni, juli, augustus, september en oktober. Een verblijf op ons park dient gekenmerkt te zijn door:
  Respect voor mederecreanten en waardering voor natuur en milieu.
 2. Algemene toelatingseisen
  1. Elke bezoeker dient zich te melden bij de receptie en zich middels een daartoe geëigend document te legitimeren.
  2. Bezoekers betalen het vastgestelde entreegeld. Uw boeking is pas definitief als het volledige bedrag en de borg door ons ontvangen is.
  3. Door betaling van het entreegeld geeft men te kennen akkoord te gaan met de heersende gedragsregels.
  4. Het publiekelijk uitdragen van politieke en/of religieuze opvattingen is niet toegestaan.
  5. Overmatig gebruik van genotmiddelen is niet toegestaan.
  6. Het gebruik, bezit en/of handel van drugs en aanverwante middelen is verboden.
  7. In alle openbare ruimten is het nuttigen van consumpties en etenswaren niet toegestaan.
  8. Kinderen en huisdieren worden niet toegelaten.
  9. Vanaf 22:00 wordt een stitle verwacht op het gebied van muziek, radio’s of andere vormen van geluidsoverlast.
 3. Verblijfsrecreanten 
  1. Door inschrijving bij de receptie geeft men te kennen akkoord te gaan met de gedragsregels, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde reglementen.
  2. In overleg met de parkleiding wordt vastgesteld welke personen op het inschrijfformulier worden vermeld als zijnde verblijfsrecreanten.
  3. De parkleiding heeft het recht aan het onder 3.2 bedoelde aantal personen een maximum te stellen. In dat geval zal slechts tegen een extra vergoeding bijschrijving plaatsvinden.
  4. De leeftijd van de hoofdverantwoordelijke recreant is tenminste 18 jaar.
 4. Het ontvangen van bezoek en logés 
  1. De overeenkomst geldt uitsluitend voor de recreant en zijn of haar partner. Alle andere gasten zijn entreegeld en/of overnachting geld verschuldigd. Het ontvangen van bezoekers, welke niet als verblijfsrecreant zijn ingeschreven, is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  2. Bezoekers melden zich bij aankomst bij de receptie en legitimeren zich middels een daartoe geëigend document.
  3. Bezoekers betalen het vastgestelde entreegeld.
  4. Door betaling van het entreegeld geeft men te kennen akkoord te gaan met de heersende gedragsregels.
  5. De ontvanger van het bezoek draagt er zorg voor dat zijn/haar bezoekers de gedragsregels, zoals vastgelegd in de reglementen, naleven.
  6. De parkleiding is bevoegd bezoekers, die de gedragsregels, zoals vastgelegd in de reglementen, overtreden, van het park te verwijderen.
  7. De recreant blijft verantwoordelijk voor de gedragingen van bezoekers en/of logés.
  8. Bezoekers zijn welkom vanaf 09.30 uur en verlaten voor 21.00 uur het park.
  9. Bezoekers parkeren hun motorvoertuig buiten het park.
 5. De kampeerplaats
  1. Indeling, plaats afbakening en de situering van kampeermiddelen worden bepaald door de parkleiding.
  2. De kampeerplaats alsmede het geplaatste kampeermiddel dienen er verzorgd uit te zien.
  3. Huishoudelijk afval wordt gedeponeerd in afvalzakken, en vervolgens in de daarvoor bestemde containers.
  4. Glas wordt gedeponeerd in de glascontainers.
  5. Papier wordt gedeponeerd in de papiercontainers.
  6. Tuinafval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde groencontainer.
  7. Het deponeren en/of achterlaten van chemisch afval en/of elk ander afval dan huishoudelijk afval is niet toegestaan. De recreant dient dit afval zelf af te voeren.
  8. Bij vertrek laat men de kampeerplaats achter in dezelfde staat als bij aankomst.
 6. De kamers 
  1. Het is niet toegestaan meer personen in de accommodatie te laten overnachten dan waarvoor de accommodatie is ingericht. Voor bezoek, bijeenkomsten en vieringen geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een twee dubbele bezetting. Vanzelfsprekend mag er geen overlast  optreden voor omwonenden en andere gasten. Een tent bij de accommodatie plaatsen is toegestaan, mits van te voren overlegd.
  2. De accommodaties zijn rookvrij. Het is verboden om binnen in de accommodaties te roken. Indien u toch rookt worden extra schoonmaakkosten van €50,- in rekening gebracht.
  3. De eind schoonmaak wordt door de verhuurder verzorgd. U dient de accommodatie opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon, opgeruimd in de kast en meubels op hun oorspronkelijke plaats). Bij in gebreke blijven zullen de extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
  4. Wanneer u langer dan een week een accommodatie huurt, vindt op u verzoek wissel van beddengoed, handdoeken en keukentextiel plaats.
 7. Huisdieren
  1. Het is niet toegestaan om hond en/of andere huisdier(en) mee te brengen.
 8. Verzekering
  1. Om risico’s te vermijden, adviseren wij u een annulering- en een reisverzekering af te sluiten.
 9. Aansprakelijkheid
  1. Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reserveringen het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van medereizigers, als van zijn gasten.
  2. U bent zelf aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast.
  3. De parkleiding is niet aansprakelijk voor:
   1. Schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de terreinen of door het gebruik van de in de terreinen aanwezige faciliteiten.
   2. Schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden.
   3. Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
   4. Onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen
 10. Vragen, opmerkingen en klachten
  1. Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich wenden tot de (Nederlands sprekende) beheerder. Deze zal dan voor een passende oplossing zorgen.
  2. Heeft u na uw verblijf suggesties voor verbeteringen dan horen wij dat graag via email: info@natuurcamp.com
  3. Bent u niet tevreden over de door Natuurcamp-inn Tisza-To geleverde prestatie dan kunt u uw klacht en/of opmerkingen tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit de accommodatie indienen via het contactformulier email: info@natuurcamp.com